นพ.ธนา นิพิทสุขการ

ที่ทำงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แผนก ภาควิชาวิสัญญี
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา
ที่อยู่ที่ทำงาน รพ.มหาราชนคราเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ที่ทำงาน 053-947-469
โทรสารที่ทำงาน  
     
 

คู่สมรส พญ.เนื้อทิพย์ นิพิทสุขการ
  ที่อยู่บ้าน Harmony House 246/16 ถนนทุ่งโฮเตล อ.เมือง เชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์มือถือ 01-783-8834
  โทรศัพท์บ้าน 053-894-035
อีเมลล์  

บุตร/ธิดา นายสุรศิษฎ์ คณะวิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ผู้จัดการ HARMONY HOUSE
    นายธนิตนาท ปริญญาโท Quality Engineering Mearsk Logistics
    น.ส.รัตนา เศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่