ความเป็นมา

อนุสนธิจากการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นแพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 9 (รหัส 09) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2541 ที่ห้องพิมานโรงแรมมณเฑียร กทม. เพื่อนๆ ที่ไปร่วมงานได้เห็นพ้องต้องกันว่า แพทย์เชียงใหม่รุ่น 9 ได้พบปะสังสรรค์กันในโอกาสต่างๆ มาหลายครั้งแล้ว เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นมาได้แล้ว และเห็นชอบร่วมกันให้มีการจัดตั้งกองทุนของชมรมเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกของชมรมและครอบครัว รวมทั้งเพื่อจัดกิจกรรมทางสังคมเพื่อเป็นสาธารณกุศล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร

พวกเราเหล่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 9 ทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า "ชมรมแพทย์เชียงใหม่รุ่น 9" จะเป็นศูนย์กลางดึงดูดให้มวลสมาชิกทุกคนได้ผนึกกำลังกันให้เกิดพลังสามัคคีเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของชมรมต่อไป