ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนของเราที่ได้เลื่อนตำแหน่งคังนี้

พลเรือโท นพ.ยงยุทธ หรัญโต เป็น พลเรือเอก

พลตรีหญิง พญ.อัจฉรา บุญถนอม เป็น พลโท

นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.สมิทธิ์ ปรัชญากร เป็น พลอากาศครี