คณะกรรมการบริหารชมรมประกอบด้วย

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ประธาน
นพ.อนันต์ อธิพันธุ์อำไพ รองประธาน
พญ.วิมล อธิพันธุ์อำไพ เหรัญญิก
นพ.ปราโมทย์ สุขวิชัย กรรมการ
พญ.ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ กรรมการ
นพ.ไกรฤทธิ์ ทองเปล่งศรี เลขาณุการ/Webmaster