ทางชมรมได้จัดตั้งกองทุนซึ่งได้มาจากการแสดงเจตน์จำนงค์ของเพื่อนสมาชิกตามกำลังและความสมัครใจ เพื่อใช้ในกิจการของชมรมตามวัถุประสงค์และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกทุกคนของชมรมตามปกติ และในโอกาสพิเศษต่างๆ
 2. เพื่อดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างชมรมกับสมาชิก และระหว่างสมาชิกด้วยกัน รวมถึงบุคคลใน ครอบครัวของสมาชิกชมรมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกทุกคนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศ
 3. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมไทยในภาวะวิกฤตตามขอบเขตวิสัยที่ชมรมสามารถกระทำได้ เช่น ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนค้ำจุนและจรรโลงสังคมไทยให้อยู่รอด เช่น การรณรงค์ต่างๆ เพื่อสุขภาพของประชาชน เพื่อความยุติธรรมในสังคม หรือ เพื่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย เป็นต้น

หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุน์

 1. การช่วยเหลือสมาชิกชมรมและครอบครัว (สามี ภรรยา และบุตร)
 2. 1.1 การเจ็บป่วยขั้นนอนพักรักษาในโรงพยาบาล สมาชิกครั้งละ 5,000 บาท บุคคลในครอบครัว ครั้งละ 1,000 บาท

  1.2 การแต่งงาน สมาชิกครั้งละ 5,000 บาท บุตรครั้งละ 1,000 บาท

  1.3 การเสียชีวิต สมาชิกครั้งละ 5,000 บาท สามี/ภรรยา/บุตร ครั้งละ 2,000 บาท บิดา/มารดา ครั้งละ 1,000 บาท

  1.4 การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ครั้งละ 2,000 บาท

  1.5 การแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษต่างๆ ให้เลขานุการหรือเหรัญญิกจัดหาของขวัญ หรือสิ่งแสดงความยินดีต่อสมาชิกในวงเงิน 1,000 บาท

  1.6 การช่วยเหลืออื่นใดนอกเหนือจาก ข้อ 1.1 ถึง ข้อ1.5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการชมรม ด้วยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์

 3. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและประชาชน หรือบุคคลอื่นนอกเหนือจาก ข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการชมรม ด้วยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม และแจ้งผลให้สมาชิกชมรมได้รับทราบในโอกาสอันควรต่อไป


การบริหารเงินกองทุน

 1. การจัดหาเงินกองทุน
 2. 1.1 จากสมาชิกชมรมโดยการแสดงความจำนงค์ด้วยความสมัครใจ

  1.2 จากการจัดกิจกรรมหาเงินเข้ากองทุน ตามมติของคณะกรรมการชมรม หรือมติควา เห็นชอบจากมวลสมาชิก

 3. การเก็บรักษาเงินกองทุน
 4. 2.1 นำฝากธนาคารกสิกรไทย สาขากล้วยน้ำไท

  2.2 ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บรักษาสมุดคู่ฝากและเป็นผู้นำฝาก เบิกจ่ายจากธนาคาร รวมทั้ง ทำบัญชีรับ-จ่าย

 5. การสั่งจ่ายเงินกองทุน
 6. 3.1 การจ่ายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้เหรัญญิกประสานผู้มีอำนาจเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่ ให้ไว้กับธนาคารเพื่อลงนามให้ครบตามเงื่อนไข แล้วทำการเบิกจ่ายธนาคารได้เลย

  3.2 การจ่ายที่ต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการชมรม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายหลังจาก ประธานชมรมแจ้งมติให้เหรัญญิกทราบ

 7. อำนาจการอนุมัติจ่ายเงิน
 8. 4.1 ประธานชมรมมีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท

  4.2 หากรายการจ่ายใดเกินกว่า ข้อ 4.1 ให้เป็นมติของคณะกรรมการชมรม ด้วยเสียงกึ่ง หนึ่งขององค์ประชุม