น.พ.ไกรฤทธิ์ ทองเปล่งศรี

ที่ทำงาน เกษียณแล้ว
แผนก
ตำแหน่ง
ที่อยู่ที่ทำงาน
โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรสารที่ทำงาน
     
 

คู่สมรส รัชนี ทองเปล่งศรี
  ที่อยู่บ้าน 114/250 หมู่บ้านเวียงดอย ต. ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์มือถือ 081-804-7021
  โทรศัพท์บ้าน 053-495-659
อีเมลล์ krairit@gmail.com

บุตร/ธิดา นายกฤษดา วศบ.,MBA IT Project Manager Hewlett-Packard
    นายภากร Dip.Graphic Design(ITT),Web Developer
    น.ส.ชนิดา M.Sc.(Copmputer Information Technology) Software developer,Denver,U.S.A.