น.พ.เกรียงศักดิ์ ชาวปากน้ำ

ที่ทำงาน Clinic in U.S.A.
แผนก
ตำแหน่ง  
ที่อยู่ที่ทำงาน 1016 north 17th Lamesa,Texas 79331 U.S.A.
โทรศัพท์ที่ทำงาน 1-806 872 6525
โทรสารที่ทำงาน 1-806 8726550
     
 

คู่สมรส คุณจุฑามาศ
  ที่อยู่บ้าน 2221 south second place,Lamesa,Texas 79331,U.S.A.
  โทรศัพท์มือถือ  
  โทรศัพท์บ้าน 1-806 872 3828
อีเมลล์ chow@pics.net

บุตร/ธิดา Nicha
    Kate
    Jacob