น.พ. ฉัตรชัย หวังเชื้อ

ที่ทำงาน โรงพยาบาลแม่น้ำ
แผนก
ตำแหน่ง แพทย์ประจำโรงพยาบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน 132/215 ถ.แจ้งวัฒนะ ตปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ที่ทำงาน 0-2960-9655-9
โทรสารที่ทำงาน  
     
 

คู่สมรส นางจงรักษ์ ตุฑานนท์
  ที่อยู่บ้าน 99/163 พนาสนซิตี้ ซ.พนาสนซิตี้ 3/2 ถ.ศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์มือถือ 01-812-6973
  โทรศัพท์บ้าน 02-703-1588
อีเมลล์  

บุตร/ธิดา นายวรเวช
    นายวรภัทร