น.พ.ชาญชัย รุ่งศิริแสงรัตน์

ที่ทำงาน  
แผนก
ตำแหน่ง  
ที่อยู่ที่ทำงาน  
โทรศัพท์ที่ทำงาน  
โทรสารที่ทำงาน  
     
 

คู่สมรส รศ.วัลลภา
  ที่อยู่บ้าน 244/67 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210
  โทรศัพท์มือถือ 06-126-2655
  โทรศัพท์บ้าน 02-253-5687
อีเมลล์  

บุตร/ธิดา นายบดี น.บ., น.บท. (กำลังศึกษาต่อ)
    นายชายหาญ นศพ. คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล