นพ.ชัยนันท์ สวัสดีนฤนาท

ที่ทำงาน รพ.นครคริสเตียน
แผนก  
ตำแหน่ง  
ที่อยู่ที่ทำงาน รพ.นครคริสเตียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ที่ทำงาน 075-356-214
โทรสารที่ทำงาน 075-317-110
     
 

คู่สมรส  
  ที่อยู่บ้าน 268 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์มือถือ 01-894-9039
  โทรศัพท์บ้าน 075-356-618
อีเมลล์ cns2@hotmail.com

บุตร/ธิดา นายชยานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
    น.ส.ชนาภา วทบ.จุฬาฯ ศึกษาต่อ
    นายชนานันท์ ม.หอการค้าไทย
  น.ส.ชนานุช เภสัชศาสตร์ สงขลานครินทร์