พญ.พันทวี พันธุโฆษิต
นพ.(มัฆวาน) ทยากร พลพานิช
นพ.มันยิดซิงห์ จาวลา
พลเรือเอก นพ.ยงยุทธ หรัญโต
พลอากาศตรี นพ.วรฉัตร ฤทธาภัย
นพ.วรศักดิ์ สายโกสุม
นพ.วิกรม จารุสถิระกุล
รตอ. นพ.วิชิต เองไพบูลย์
นพ.วิชัย ใจแก้ว
นพ.วินิจ จาติเสถียร
พญ.วิมล อธิพันธ์อำไพ
นพ.วิรัช นาคบุญนำ
นพ.วีรพจน์ ตามประทีป
นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี
นพ.ศราวุธ บูชางกูร
พญ.ศิริวรรณ  กูรมะสุวรรณ
นพ.สมชาย วัฒนอาภรณ์ชัย